“น้องใจใส” ตัวแทนภาพลักษณ์ของ "มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน"

 

news 044 01

 

newsff news 044 02

 

news 044 03 news 044 04

 

“มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” จัดตั้งโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ตั้งแต่ปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการลดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในทุกส่วนของสังคมไทย โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มูลนิธิเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และดึงดูดให้เยาวชนยอมรับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง มูลนิธิจึงสร้างสรรค์ “น้องใจใส” เป็นตัวแทนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ

“น้องใจใส” ได้เริ่มเผยแพร่แก่สาธารณชนครั้งแรกในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32”


news 044 05 news 044 06

 

news 044 07 news 044 08

news 044 11 news 044 12

 

news 044 09 news 044 10