การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด

หลักเกณฑ์การประกวด
     หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำบ้านเมืองใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น”

ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
     - ระดับประถมศึกษา
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) 
     - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา 

ความยาว
     ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 

พิมพ์
     พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point 

เกณฑ์การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 
     ด้านเนื้อหา                         60 คะแนน 
     ด้านความคิดสร้างสรรค์             20 คะแนน 
     ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา      20 คะแนน 
     รวม                              100 คะแนน 

ส่งผลงาน
    ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน2559

    โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ
 

    นักเรียน/นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

กรรมสิทธิ์
    คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลงาน
     ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น 

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

 

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215


รางวัล


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215