การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"

 

รายละเอียด

 

หลักเกณฑ์การประกวด 
ผู้เข้าประกวด 
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 
     - ระดับประถมศึกษา 
        - ประเภทเดี่ยว 
        - ประเภทหมู่ 
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
        - ประเภทเดี่ยว 
        - ประเภทหมู่ 
     - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา 
        - ประเภทเดี่ยว 

 

    ใช้เนื้อร้อง/เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track ที่มีให้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง โดยสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th และต้องเป็น Backing Track สำหรับการประกวด       ในปี 2559 เท่านั้น

 

ข้อห้ามต่อเติม ตัดทอน 
     ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้ทำนองหรือคำร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บทเพลงก็ตาม

 

ห้ามใช้เทคนิค

     ห้ามใช้เทคนิคในการบันทึกเสียงที่ทำให้เสียงดีขึ้น
        - ห้ามใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง (Autotune, etc.) ปรับแก้ระดับเสียงสูงต่ำ เพื่อแก้เสียงที่ไม่ตรงคีย์

        - ห้ามใช้อุปกรณ์การบันทึกเสียง เช่นเครื่องทำ Delay หรือ Vibrato ช่วยในการขับร้องเพื่อให้ เกิดทักษะในการใช้ลูกคอ (Vibrato)

        - ห้ามใช้อุปกรณ์การบันทึกเสียง Harmonizer ที่ทำให้เกิดการประสานเสียงโดยอัตโนมัติ

 

บันทึกเสียง

     บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเท่านั้น (จำนวนผู้ร้องตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป กรณีขับร้องประเภทหมู่)

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 
     ด้านทักษะการร้อง / น้ำเสียง    50 คะแนน 
     ด้านความถูกต้องของคำร้อง    20 คะแนน 
     ด้านทำนอง / จังหวะ           30 คะแนน 
     รวม                         100 คะแนน 

 

ส่งผลงาน 
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน2559 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ

 

นักเรียน/นักศึกษา/ชมรม หรือองค์กร

     นักเรียน/นักศึกษา/ชมรม หรือองค์กร ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองจาก

     สถานศึกษา/ชมรม หรือองค์กร สำหรับประเภทหมู่ขอให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมทีมด้วย

 

กรรมสิทธิ์ 
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

 

การประกวด
     การประกวดทุกประเภท หากมีผู้ส่งผลงานน้อยกว่า 5 ราย/ทีม คณะกรรมการจะไม่มีการพิจาณารางวัล

 

ผ่านการคัดเลือก 
     ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเข้ามาร้องเพลงที่ส่งประกวด ต่อหน้าคณะกรรมการในระหว่างการตัดสิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

ผลการตัดสิน 
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

 

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215

 

รางวัล


ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

 

ประเภทหมู่ 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

 

ประเภทหมู่ 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

 

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215