การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด

 

หลักเกณฑ์การประกวด

หัวข้อ “หน้าที่ของเด็กไทย”

 
ผู้เข้าประกวด 
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
     - ระดับปฐมวัย 
     - ระดับประถมศึกษา 
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) 

 

การส่งผลงานเข้าประกวด 
     ระดับปฐมวัย 
          ขนาดของภาพ   30 x 45 ซม. 
          การใช้สี         สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ) 
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
          ความคิดสร้างสรรค์          30 คะแนน 
          ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม    20 คะแนน 
          การใช้สีและเทคนิค            20 คะแนน 
          การจัดภาพ                 20 คะแนน 
          ความสมบูรณ์ของภาพ       10 คะแนน
          รวม                       100 คะแนน 

 

     ระดับประถมศึกษา 
          ขนาดของภาพ      30 x 45 ซม. 
          การใช้สี             สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ) 
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
          ความคิดสร้างสรรค์          30 คะแนน 
          ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม    20 คะแนน 
          การใช้สีและเทคนิค            20 คะแนน 
          การจัดภาพ                 20 คะแนน 
          ความสมบูรณ์ของภาพ       10 คะแนน
          รวม                       100 คะแนน 

 

     ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า 
          ขนาดของภาพ       45 x 60 ซม. 
          การใช้สี              สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ) 
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
          ความคิดสร้างสรรค์          30 คะแนน 
          ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม    20 คะแนน 
          การใช้สีและเทคนิค            20 คะแนน 
          การจัดภาพ                 20 คะแนน 
          ความสมบูรณ์ของภาพ       10 คะแนน
          รวม                       100 คะแนน 

 

ส่งผลงาน 
    ผู้เข้าประกวดต้องบรรยายแนวคิดของภาพ และส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

    ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ

 

ผลงาน 
     ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น 

 

กรรมสิทธิ์ 
    คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

 

ผลการตัดสิน 
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

 

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215

 

รางวัล


ระดับปฐมวัย 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

 

ระดับประถมศึกษา 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท 

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

 

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215