การประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการประกวด
     หัวข้อ "ความซื่อสัตย์" 

ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

          - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

           - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

     ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คดโกง การคอรัปชั่น และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน

 

 

     ส่งภาพยนตร์ได้ทีมละ 1 เรื่อง (1 ทีม มีจำนวนสมาชิกผู้ผลิตผลงาน 2 - 5 คน)

     ภาพยนตร์สั้นมีความยาว 4-7 นาที ส่งงานในรูปแบบไฟล์ .mov (h.264) หรือ .mp4 เท่านั้น

 

ส่งผลงาน

     ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ดังนี้

         - โครงเรื่องย่อ(Plot) (พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point) พิมพ์ลงกระดาษ A4  พร้อมส่งแผ่น DVD ผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 3 ชุด

         - จะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นที่ความละเอียด 720P หรือ 1080P โดยผู้ผลิตจะต้องเตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด


เกณฑ์การให้คะแนน
    ด้านเนื้อหา ตรงตามหัวข้อ ไม่ลอกเลียนแบบ                                      30 คะแนน 
    ด้านคุณภาพการผลิตผลงาน เช่น การถ่ายทำ การบันทึกเสียง การตัดต่อ           30 คะแนน 
    ด้านการเล่าเรื่องและการทำหน้าที่ของภาพยนตร์                                   20 คะแนน

    การแสดงออก/ภาษา/ ลีลาท่าทางที่เหมาะสมตามวัย                               20 คะแนน 
    รวม                                                                         100 คะแนน 

 

ส่งผลงาน
    ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

    ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
    คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลงาน
     ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ ที่เกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงานเอง เพื่อส่งเข้าประกวด ในกิจกรรมนี้เท่านั้น ไม่มีลิขสิทธิ์ของโครงการอื่นและมิได้ลอกเลียนดัดแปลงจากนิทาน พื้นบ้าน นิทานชาดก หรือจากผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน


ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

 

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215


รางวัล


รางวัลในการประกวด

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท

 

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
เลขที่ 1143/1 ซอยสุทธิพร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  นางชดาพร เลาหวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร, นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม
  โทร. 0 2651 6507, 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120, 189
- มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
  นางสาวมือนาง ปิยะพงษ์ โทร. 0 2641 8444 ต่อ 215