การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

 

รายละเอียด


เพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่
     ระดับประถมศึกษา
     - ประเภทเดี่ยว
     - ประเภทหมู่
     ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
     - ประเภทเดี่ยว
     - ประเภทหมู่

เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่ 
     ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา 
     - ประเภทเดี่ยว 
     - ประเภทหมู่