การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด


ผู้เข้าประกวด
     แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
     - สถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ
     - เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่นๆ

* สำหรับกิจกรรมที่ 3 การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียน / สถาบันการศึกษา / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ทุกแห่งที่เข้าร่วมประกวด แต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด

** รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง / ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th