การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
     หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”

ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
     - ระดับประถมศึกษา
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
     - ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

พิมพ์
     พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
     ด้านเนื้อหา                           60 คะแนน
     ด้านความคิดสร้างสรรค์               20 คะแนน
     ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา        20 คะแนน
     รวม                                100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อห้าม
     ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น หากปรากฏภายหลังว่าผลงานที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลเป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ

รายชื่อผู้ชนะการประกวด


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
     เด็กหญิงดาราวรรณ คุณาวงษ์
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     เด็กชายประวัณวิทย์ ศรีจันทร์
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงมณีวร
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
     เด็กชายรัชชานนท์ สุขประเสริฐ ดชเด็กหญิงสโรขินี ชัยเจริญ

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
     นายแมน คล้ายสุวรรณ
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
     นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์
D12342รางวัลที่ 3vทุนการศึกษา 4,000 บาท
     นางสาวสิรินทรา ศรีมณี
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
     นางสาวชีวานันท์ เกาทัณฑ์ นางสาวปิยรัตน์ สวัสดิ์

ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     นางสาววณิชชา วรรคาวิสันต์
D12342รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
     นักเรียนนายร้อยตำรวจ อมรพันธุ์ ฉิมอิ่ม นางสาวกวิสรา เหล่าพิลัย นางสาวอนัญญา วัฉละพงศ์

รางวัล


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด