การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

 

รายละเอีอยด


หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวด ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
     - ประเภทเดี่ยว
     - ประเภทหมู่

เนื้อร้อง / เพลง
     ใช้เนื้อร้อง / เพลงตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ที่มีให้หรือเรียบเรียงใหม่ แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th และต้องเป็น Backing Track เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” สำหรับการประกวดในปี 2554 เท่านั้น

ข้อห้าม
     ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บทเพลงก็ตาม

การบันทึกเสียง
     บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเท่านั้น (จำนวนผู้ร้อง 3 คนขึ้นไป กรณีขับร้องหมู่)

เกณฑ์การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
     ด้านทักษะการร้อง / น้ำเสียง   50 คะแนน
     ด้านความถูกต้องของคำร้อง   20 คะแนน
     ด้านทำนอง / จังหวะ          30 คะแนน
     รวม                        100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 
     โดยถือ ตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ชนะการประกวด


ผลการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน"
     ระดับประถมศีกษา ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     เด็กหญิงศุภกรานต์ ประกอบเพชร
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     เด็กหญิงนฟทัย เรืองไพศาล
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     เด็กหญิงศริญญา ชัยสิริอมรวัฒน์
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
     เด็กชายพลศิษฎ์ โสภณสิริ ดชเด็กหญิงนิชาดา ดุษฏีปรีชา

     ระดับประถมศีกษา ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ทีมเด็กดีคีตศิลป์
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     ทีมประสานใจประสานเสียง 2
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     ทีมประสานใจประสานเสียง 3
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
     ทีมประสานใจประสานเสียง 1 
D12342ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

     ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     เด็กหญิงพรรษยา เขียวเปลื้อง
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     นางสาวนฤเนตร เรืองไพศาล
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     นางสาวพรรณปพร พิชวงศ์
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
     เด็กหญิงณัชวนันก์ สุวรรณเรือง นางสาวดวงกมล วัฒนสังสุทธิ์

     ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
     ทีมดุริยามนตรา
D12342ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ผลการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"
     ระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
     นางสาวปริศญา คูหามุข ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

     ระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ไม่มีผู้ส่งผลงาน
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     ไม่มีผู้ส่งผลงาน
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     ไม่มีผู้ส่งผลงาน
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
     ไม่มีผู้ส่งผลงาน 

รางวัล


ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด