การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
     - ระดับปฐมวัย
     - ระดับประถมศึกษา
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า

การส่งผลงานเข้าประกวด
     ระดับปฐมวัย
     หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์”
     ขนาดของภาพ 30 x 45 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์             30 คะแนน 
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม       20 คะแนน 
     การใช้สี                        20 คะแนน 
     การจัดภาพ                    20 คะแนน 
     ความสมบูรณ์ของภาพ          10 คะแนน 
     รวม                          100 คะแนน 

     ระดับประถมศึกษา
     หัวข้อเรื่อง “คิดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”
     ขนาดของภาพ 30 x 45 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์             30 คะแนน 
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม       20 คะแนน 
     การใช้สี                        20 คะแนน 
     การจัดภาพ                    20 คะแนน 
     ความสมบูรณ์ของภาพ          10 คะแนน 
     รวม                          100 คะแนน 

     ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
     หัวข้อเรื่อง “คิดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”
     ขนาดของภาพ 45 x 60 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์             30 คะแนน
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม       20 คะแนน
     การใช้สี                        20 คะแนน
     การจัดภาพ                    20 คะแนน
     ความสมบูรณ์ของภาพ          10 คะแนน
     รวม                          100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ข้อห้าม
     ผู้ส่งผลงานต้องไม่คัดลอกภาพหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น หากปรากฏภายหลังว่าผลงาน ที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลเป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบจากผลงานของ บุคคลอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็น ของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ชนะการประกวด


หัวข้อ "ความซื่อสัตย์" ระดับปฐมวัย
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     เด็กชายกาณฑ์ แววศักดิ์
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     เด็กชายธนาวัฒน์ บุญเคลือบ
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
     เด็กชายอาลี ตาบาอีฮูชัยนี
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
     เด็กหญิงสุฐิตา รูปพรม เด็กชายกฤติณ ขำถนอม เด็กหญิงศุภภร บุญชูใจ เด็กหญิงธนชพร สังข์เพ็ชร เด็กชายสรวิช ไชยลิขิต

หัวข้อ "คิดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์" ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
     เด็กหญิงคนึงนิจ โพธิ์ศรี
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     เด็กหญิงศศิกานต์ บุญวงศ์
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     เด็กชายอัฐพล วิโรจน์รัตน์
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
     เด็กหญิงมนัสนันท์ สิทธิสารีกิจ เด็กชายกฤษฎา วิริยะ เด็กหญิงพลอยไฟลิน หัวข้อ เด็กชายกนกทัศน ขำทวี เด็กหญิงนลินี พฤกษมหาศาล

หัวข้อ "คิดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์" ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
     นายยุทธชัย สุขสา
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
     นายณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
     นายเจนณรงค์ เคะมะดัน
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
     นายสุขรรณกิช ไกรคุ้ม นายเดช อุ่นเรือง เด็กหญิงแพรทอง ช่างแกะ นางสาวสุวภัทร ขำทวี นางสาวรัชยา เนื่องจำนงค์

รางวัล


ระดับปฐมวัย
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด