การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด

ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
          - ระดับปฐมวัย
          - ระดับประถมศึกษา
          - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า

การส่งผลงานเข้าประกวด
ระดับปฐมวัย
     หัวข้อเรื่อง
     “ความรัก ความสามัคคี ความดี และความงาม” เพื่อเสริมสร้าง ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
     ขนาดของภาพ 30 x 45 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์                 30 คะแนน 
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม           20 คะแนน 
     การใช้สี                            20 คะแนน 
     การจัดภาพ                        20 คะแนน 
     ความสมบูรณ์ของภาพ              10 คะแนน 
     รวม                              100 คะแนน

ระดับประถมศึกษา
     หัวข้อเรื่อง
     “ความรัก ความสามัคคี ความดี และความงาม” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
     ขนาดของภาพ 30 x 45 ซม. 
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ) 
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์                 30 คะแนน 
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม           20 คะแนน 
     การใช้สี                            20 คะแนน
     การจัดภาพ                        20 คะแนน 
     ความสมบูรณ์ของภาพ              10 คะแนน 
     รวม                              100 คะแนน 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
     หัวข้อเรื่อง
     “ความรัก ความสามัคคี ความดี และความงาม” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
     ขนาดของภาพ 45 x 60 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
    เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์                30 คะแนน 
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม          20 คะแนน 
     การใช้สี                           20 คะแนน 
     การจัดภาพ                       20 คะแนน 
     ความสมบูรณ์ของภาพ             10 คะแนน 
     รวม                             100 คะแนน 

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ข้อห้าม
     ผู้ส่งผลงานต้องไม่คัดลอกภาพหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น หากปรากฏภายหลังว่าผลงาน ที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลเป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบจากผลงานของ บุคคลอื่น คณะกรรมการ      มีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็น ของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล


ระดับปฐมวัย
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด