การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”

 

รายลเอียด


หัวข้อ
     “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”

ผู้เข้าประกวด
     ระดับประถมศึกษา
     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
     ระดับอุดมศึกษา ความยาว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
     พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 pt

เกณฑ์การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
          ด้านเนื้อหา                         60 คะแนน
          ด้านความคิดสร้างสรรค์             20 คะแนน
          ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา      20 คะแนน
     รวม                                   100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการมีสิทธิเก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
     โทร. 0-2651-6520, 0-2255-5850-9 ต่อ 123, 155

รางวัล


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท