การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

 

รายละเอียด


ผู้เข้าประกวด
     ระดับประถมศึกษา
          - ประเภทเดี่ยว
          - ประเภทหมู่
     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
          - ประเภทเดี่ยว
          - ประเภทหมู่
     ระดับอุดมศึกษา
          - ประเภทเดี่ยว
          - ประเภทหมู่

        ใช้เนื้อร้อง / เพลงตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track ที่มีให้ หรือเรียบเรียงใหม่ แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง โดยสามารถดาวน์โหลดจากเวบไซท์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th และต้องเป็น Backing Track สำหรับการประกวดในปี 2552 เท่านั้น ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บทเพลงก็ตาม

การบันทึกเสียง
     บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเท่านั้น (ไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง กรณีขับร้องหมู่)

เกณฑ์การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
          ด้านทักษะการร้อง / น้ำเสียง           50 คะแนน
          ด้านความถูกต้องของคำร้อง           20 คะแนน
          ด้านทำนอง / จังหวะ 30 คะแนน       30 คะแนน
          รวม                                100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการมีสิทธิเก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
     โทร. 0-2651-6520, 0-2255-5850-9 ต่อ 123, 155

รางวัล


ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท