การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด


ผู้เข้าประกวด
     ระดับประถมศึกษา
     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา

การส่งผลงานเข้าประกวด
     ระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ขนาดของภาพ 30x45 ซม. การใช้สี สีชอล์ก
     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ขนาดของภาพ 45x60 ซม. การใช้สี สีน้ำ, สีโปสเตอร์
     ระดับอุดมศึกษา หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ขนาดของภาพ 45 x60 ซม. การใช้สี สีน้ำ, สีโปสเตอร์, สีอคริลิก

เกณฑ์การให้คะแนน
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม       25 คะแนน
     การใช้สี                        25 คะแนน
     การจัดองค์ประกอบภาพ         25 คะแนน
     ความสำเร็จ                    25 คะแนน
     รวม                          100 คะแนน
     *ผิด 1 แห่ง หัก 1 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการมีสิทธิเก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาเด็กและเยาวชน
     โดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
     โทร. 0-2651-6520, 0-2255-5850-9 ต่อ 123, 155

รางวัล


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท