การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน"

 

รายละเอียด


ผู้เข้าประกวด
     ระดับประถมศึกษา
     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รูปแบบการคัดลายมือ
     คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ด้วยดินสอ บนกระดาษมีเส้น โดยใช้ตัวอักษรหัวกลมตัวมน ของกรมวิชาการ (เป็นแบบบังคับ)
     คำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”
     หนึ่งลมหายใจ ของเราคือพลัง
     เป็นแรงผลักดัน เมืองไทยให้พัฒนา
     เอื้อสังคมไทย ก้าวสู่จุดหมายข้างหน้า
     พลังเจิดจ้า คือลมหายใจหลายล้านรวมกัน ลมหายใจเรา แสนบริสุทธิ์สดใส
     เราไม่ยอมให้ ลมหายใจมีมลทิน
     ไม่ทุจริต ไม่คิดคดโกงแผ่นดิน
     หลีกคิดหลีกทำให้สิ้น หลีกสร้างมลทินให้ลมหายใจ
     ซื่อสัตย์สุจริต เราอุทิศเป็นชาติพลี
     ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลมหายใจไร้มลทิน

เกณฑ์การให้คะแนน
     ความสวยงาม ( 50 คะแนน ) ให้คะแนน ดังนี้

          ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน                          20 คะแนน
          สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรอยขูดลบ                  20 คะแนน
          ระยะห่างตัวอักษร                                 10 คะแนน
     ความถูกต้อง ( 50 คะแนน ) ให้คะแนนดังนี้
          เขียนสะกดคำถูกต้อง                              20 คะแนน
          วางสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ถูกต้อง            20 คะแนน
          เว้นวรรคถูกต้อง                                  10 คะแนน
          รวม                                            100 คะแนน
     *ผิด 1 แห่ง หัก 1 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการมีสิทธิเก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
     โทร. 0-2651-6520, 0-2255-5850-9 ต่อ 123, 155

รางวัล


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท