การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและการวัดผล

 

รายเอียด


กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความว่า

“....ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะ คุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความ สามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้หมายถึง ความสุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเอง และต่อ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ สำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมาย ย่อมกินความถึงการ รักษาความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง.....”

ผู้เข้าประกวด
     สถาบันการศึกษาหรือเทียบเท่า โดยไม่มีการแบ่งระดับ, เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่นๆ
     กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบ ด้วยรายละเอียด
     น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ที่ได้อัญเชิญในชั้นต้น และนำแนวคิด
     “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”
     ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรม

โครงสร้างในการจัดกิจกรรม รณรงค์
     นำบทเพลง และสาระความหมายของเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ไปใช้เป็นประโยชน์ประกอบการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตอย่างกว้างขวาง

     เป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสมาชิกร่วมสถาบันหรือเยาวชนอื่นๆนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางจริงจังด้วยความสมัครใจ

     มีความต่อเนื่อง หากมีหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมต้องเกื้อหนุนการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตไปในทิศทางเดียวและครอบคลุมความหมายของความซื่อสัตย์ สุจริต ตามรายละเอียดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

     ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่เป็นภาระกับผู้ใด

     มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และปรับปรุงการรณรงค์ให้สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
     การจัดกิจกรรมถูกต้องตามกติกาตามเงื่อนไขข้างต้น                         40 คะแนน
     ประสิทธิภาพของกิจกรรมในการสร้างสรรค์ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต         30 คะแนน
     ปริมาณและคุณภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม          30 คะแนน
     รวม                                                                   100 คะแนน
     *ผิด 1 แห่ง หัก 1 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องนำส่งกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ไปยังคณะ กรรมการพิจารณาคัดตัดสิน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าชมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ณ สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่จัดกิจกรรมอยู่

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
     โทร. 0-2651-6520, 0-2255-5850-9 ต่อ 123, 155

รางวัล


รางวัลในการประกวด
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

** สำหรับกิจกรรมที่ 5 โรงเรียน / สถาบันการศึกษา / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ทุกแห่งที่ร่วม ประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและการวัดผล เข้ารับการพิจารณาจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับบริษัท สื่อสากล จำกัด