การประกวดข้อเขียน "ถ้าได้คิด ได้ทำ...จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน...จะสอน อย่างไร"

 

รายละเอียด


ผู้เข้าประกวด  
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก
          ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          ระดับอายุ 18 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2551  

เนื้อร้อง / เพลง
     ใช้เนื้อร้อง / เพลงตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track ที่มีให้ หรือเรียบเรียงใหม่ แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลง เนื้อร้อง โนท และคอร์ด โดยสามารถดาวน์โหลดจากเวบไซท์ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th หรือ www.lomhaijai.org

ข้อกำหนด
     ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ให้เกิดความเสียหายต่อบทเพลงก็ตาม

การบันทึกเสียง
     บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเท่านั้นโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง

การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
          ด้านทักษะการร้อง / น้ำเสียง        50 คะแนน
          ด้านความถูกต้อง                  20 คะแนน
          ด้านทำนอง / จังหวะ               30 คะแนน
          รวม                             100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการมีสิทธิเก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้ สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ชนะการประกวด


ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ดญ. ลวัศย์สร พลายสวาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     ดญ. สุชาวดี วิลา
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     น.ส. กัญณา ลีลาภัทรากร
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
     น.ส. มุขรินทร์ ศุกชวโรจน์
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
     น.ส. สุริพร นาคสุข

ระดับอายุ 18 ปี – 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2551 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
     น.ส.ธนวรรณ เถาว์มูล
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     นายอภิชาติ จุมพล
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     น.ส. ณชยากานต์ กาญจนาคาเชนทร์
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     นายภัทท์ ชูศักดิ์
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     น.ส.สุพินดา ปินตามา

ประเภทกลุ่ม
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ทีมไตรกวีศิลป์
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     ทีมนรีดุรยศิลป์
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     ดญ. อติภา ตันตยานนท์ และ ดญ. วราลี ทองนุ่ม

*** ไม่มีรางวัลชมเชย นะคะ***

รางวัล


ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับอายุ 18 ปีถึง 25 ปีบริบูรณ์ในปี 2551 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท