การประกวดโครงงาน/กิจกรรมชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

 

รายละเอียด


กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความว่า

“....ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้หมายถึง ความสุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ สำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมาย ย่อมกินความถึงการรักษาความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง.....”

ผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
     * ระดับมัธยมศึกษา * ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
     * ระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด
     กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
     น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ที่ได้อัญเชิญในชั้นต้น และนำแนวคิด
     “ถ้าได้คิดได้ทำ.....จะทำอะไร
     และถ้าได้สอน...จะสอนอย่างไร
     เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”
     ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรม

     นำบทเพลง และสาระความหมายของเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ไปใช้เป็นประโยชน์ประกอบการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตอย่างกว้างขวาง

     เป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสมาชิกร่วมสถาบันนำไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง จริงจังด้วยความ สมัครใจ

     มีความต่อเนื่อง หากมีหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมต้องเกื้อหนุนการเสริมสร้างค่านิยม แห่งความซื่อสัตย์สุจริตไปในทิศทางเดียว และครอบคลุมความหมายของความซื่อสัตย์ สุจริต ตามรายละเอียดที่พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

     ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่เป็นภาระกับผู้ใด

     มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และปรับปรุงการรณรงค์ให้สามารถเห็นผล อย่างเป็นรูปธรรม

ทำแผนการดำเนินงาน
     จัดทำแผนการดำเนินงาน / กิจกรรมโดยกำหนดวันจัดกิจกรรมเพื่อคณะกรรมการได้ตรวจประเมินการจัดกิจกรรม

ส่วนร่วมในกิจกรรม
     เด็ก / เยาวชน / ครู-อาจารย์ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้นำชุมชน / ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย โครงงาน     40  คะแนน
     กิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่านิยมความซื่อสัตย์      30  คะแนน
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม    30  คะแนน
     รวม                                        100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องนำส่งโครงงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ตัดสินรอบแรก
     คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกแจ้งผลในวันที่ 30 กันยายน 2551

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ชนะการประกวด


" ไม่มีผลงานประกวดใดสอดคล้องตามกติกาการประกวดฯ "

รางวัล


ระดับมัธยมศึกษา 3 รางวัล
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท 
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) 3 รางวัล
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา 3 รางวัล
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียน / สถาบันการศึกษา / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ทุกแห่งที่ส่งโครงงานเข้ารับการพิจารณาจะได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานร่วมกับบริษัท สื่อสากล จำกัด